Hadi Samsi Social Work

MODEL ABRAHAM MASLOW

Published by hadi samsi under on 8:48 PMABRAHAM MASLOW
Menurut teori Maslow, beliau  menyatakan dalam kehidupan manusia, kehendak dan keperluan manusia adalah mengikut peringkat peringkat keperluan. Manusia bermotivasi untuk berkehendak kepada keperluan peringkat rendah (lower order) seperti keperluan asas (physiological) dan keselamatan (safety). Pada peringkat, ia banyak dipengaruhi oleh faktor luaran dan persekitaran (external factor). Apabila sudah mencapai tahap ini, manusia berkehendak kepada keperluan tahap tinggi (high order) seperti keperluan bersosial (social), keperluan penghormatan (esteem) dan jati diri (self-actualization). Ia lebih didasari oleh faktor dalaman (internal factor). Mengikut teori ini,ia menyatakan manusia bermotivasi untuk memperjuangkan keperluan peringkat rendah (asas) sebelum ke peringkat tinggi dalam hieraki keperluan. Ini dapat di jelaskan melalui gambar rajah di bawah:


Secara keseluruhan, menurut Maslow semakin tinggi tahap hieraki seseorang individu, kumpulan dan komuniti itu  semakin hampirlah tahap kesempurnaan hidup mereka seterusnya mencapai tahap kefungsian sosial yang baik, sebaliknya apabila seseorang individu, kumpulan dan komuniti tidak mencapai tahap hieraki yang baik akan menyebabkan seseorang itu tidak mencapai tahap kefungsian social yang baik.


sumber : Wikipidia, Buku Pengantar Kerja Sosial

0 comments:

Post a Comment